Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur - ADVISEUR Lid ICT - BUSINESS ARCHITECT (A3)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4010 T 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7359 - Dri - Operations
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-adviseur
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een graad ICT of houder zijn van een ICT georiënteerd diploma. 

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Competenties

- Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten is vereist

- Advisor Lid ICT

- 3 jaar anciënniteit in een klasse 2-functie of ten minste 6 jaar in een klasse 1-functie

- Meer dan 9 jaar nuttige ervaring hebben

 

 

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en ICT-middelen. Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

In nauwe samenwerking met de geprivilegieerde partners neemt de dienst operaties (Operations Division – DIOS) de taak op zich om de businessprocessen in kaart te brengen voor de respectieve bedrijfsdomeinen.

De dienst is verantwoordelijk voor het account management en verzekert dat de behoeften en wachttijden van de klanten en stakeholders van de directie goed worden begrepen, en in het verlengde liggen van de organisationele uitdagingen.

De dienst neemt ook het projectmanagement, dus de planning en het prioritiseren van projecten en het toezicht op de ‘milestones’ van de verschillende gerealiseerde projecten op zich. Hij zorgt ervoor dat de business managers de projecten binnen hun respectieve business units op een coherente wijze beheren.

 

Hij coördineert de opleiding van de gebruikers van de GPI en evalueert de noodzaak om oplossingen te verbeteren. Ten slotte is de divisie verantwoordelijk voor de communicatie over de procedures en producten die werden aangemaakt of uitgewerkt door DRI.

Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Samen met de business units instaan voor de politionele informatie- en ICT oplossingen voor de ondersteuning van de bestaande en gewenste business architectuur, ten einde verbeteringen van de architectuur te formuleren op uniforme wijze en de conceptuele uitwerking van nieuwe projecten coherent af te stemmen op het ILP-concept.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

1. Als beleidsadviseur, op basis van zijn expertise in de businessarchitectuur, inhoudelijke en technische domein, voortdurend evaluaties uitvoeren voor de verschillende oplossingen, ook innovatieve oplossingen voorstellen en verder bestuderen, ten einde zo goed mogelijk te beantwoorden aan de noden van de organisatie en dit gebruik makend van de voorziene middelen, medewerkers en budgetten. Daarvoor ook adviezen formuleren op strategische en tactisch vlak aan het divisiemanagement/directie om zo de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en concrete beslissingen te nemen.

Voorbeelden van taken

 • Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren, met behoud van de cohesie tussen de diverse domeinen.
 • De samenhang tussen ICT-oplossingen garanderen, de punten van overeenkomst vaststellen en de verschillende punten detecteren en wegwerken, en dit binnen een groter geheel van samenwerking en uitwisseling van informatie.
 • Nieuwe mogelijkheden van technische oplossingen opsporen en bestuderen, en de uitvoering ervan bekijken binnen een breder kader van innovatie en uitgebreidere, technische of persoonlijke mogelijkheden.
 • Een swot-analyse gebruiken om eventuele hindernissen, die het toepassen van een methode tegenhouden, vast te stellen en meteen ook bekijken welke alternatieven er mogelijk zijn.

 

2. Als strategisch deskundige, op basis van een grote expertise in één of meerdere specifieke domeinen het conceptuele kader ontwikkelen waarin de werkprocessen plaatsvinden en de beslissingen er concretiseren om het management in staat te stellen om gepaste beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen uitvoeren.

Voorbeelden van taken

 • Dossiers of huidige of toekomstige situaties analyseren vanuit strategisch oogpunt.
 • De samenhang van een strategische visie helpen garanderen.
 • De visie en de werkprocessen samenhangend maken.
 • De aan te passen of te ontwikkelen werkprocessen/-procedures vaststellen.
 • Voorstellen in zake strategische keuzes doen.
 • De beleidskeuzes die gemaakt werden in een specifieke context raadplegen en voorstellen doen aan het directiecomité.

 

3. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners ten einde de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken

 • Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren.
 • Technische begrippen overeenstemmend maken.
 • Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen.
 • Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
 • De hindernissen van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
 • Benchmarkings van gelijkaardige organisaties verwezenlijken.
 • Een SWOT-analyse op een problematiek toepassen.

 

4. Als procesanalist de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Voorbeelden van taken

 • Kritische analyses van de werking van de processen maken.
 • De processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie.
 • Een SWOT-analyse over het proces uitvoeren.

 

5. Als analist, in kaart brengen van de ICT-behoeften van de organisatie en voorstellen formuleren tot bestaande of nieuwe technologische oplossingen ten einde optimale oplossingen uit te werken ter verhoging van de efficiëntie, ter verlaging van de kost of ter transformatie van een business process (beroep).

Voorbeelden van taken

 • Uitvoeren van haalbaarheidsstudies.
 • Vertalen van de behoeften van de gebruikers en van de organisatie naar technische specificaties.
 • Opmaken van bestekken.
 • Formuleren van verbetervoorstellen voor de huidige procedures/processen op basis van de eigen expertise en ervaring.
 • Nagaan of de oplossingen kaderen in de langetermijnvisie van de afdeling ICT.

 

6. Als architect, in kaart brengen van de huidige en gewenste toestand in zake business architectuur ten einde een antwoord te verschaffen op de behoeften voor wat betreft het informatiebeheer van de organisatie.

Voorbeelden van taken

 • Inventariseren van de business processen inzake informatiebeheer, aanwezig in de organisatie.
 • De gewenste business architectuur visueel uitwerken.
 • De gebreken ('gaps') identificeren tussen de bestaande en de gewenste business architectuur.
 • Toezien op de kwaliteit van de business analyses van de verschillende Business Units.
 • Voorstellen doen aan de divisiemanager in zake prioritisering van de aanpak van de gebreken ('gaps').
 • Intern overleg plegen met de architecten van de andere divisies om oplossingen te zoeken voor de vastgestelde gebreken ('gaps').

 

7. Als kennisbeheerder, zich continu bijscholen en de eigen kennis op peil houden, alsook voortdurend alle veranderingen in het domein van de IT opvolgen en bestuderen, ten einde te kunnen reageren op alle veranderingen vanuit de rol als specialist en om als kennisbron actief te blijven binnen de organisatie.

Voorbeelden van taken

 • De medewerkers aanzetten tot het continu delen van kennis en expertise
 • Verslag uitbrengen omtrent vergaderingen en zelf constructief deelnemen aan specifieke overlegmomenten
 • Het organiseren van specialistenvergaderingen, waarbij kennisdeling voorop staat en welke een meerwaarde kan bieden aan de werking van het team
 • Ontmoetingen met leveranciers van IT-diensten en IT-producten om op de hoogte te blijven van alle nieuwe trends in het domein
 • Het bestuderen van documentatie, wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur om de eigen kennis hoog te houden
 • Deelnemen aan congressen en opleidingen om zo alle evoluties van dichtbij te kunnen volgen en de bruikbaarheid ervan eventueel te kunnen inschatten voor de eigen organisatie.
Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:Avancé

• Strategie en beleid - Niv.:Avancé

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag :

Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie: later te bepalen.

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A31 (minimum €54184.69 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
DUCHATEAU
Voornaam
Aline
Functie
General Operations Manager
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.68.66
Korps/directie/dienst
DGR - DRI - DIOS (Operations)