Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A21) - Adviseur ICT Lid van de Federale Gerechtelijke Politie

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4017 T 19 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7430 - Fgp Brussel - Operationele Steun
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Competenties

Master Ingenieur ICT

De kennis van de tweede landstaal is een pluspunt.

Vereiste ervaring

Nihil

Maximum aantal inschrijvingen
20
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen. Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieven en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmedthoden en - technieken.

De RCCU levert operationele en forensische steun aan de onderzoeken op ICT - systemen, strijd tegen ICT-criminaliteit, internet fraude en recherche op het internet, krachtens de principes van informatiegestuurde politiezorg.

Functiebeschrijving

Als ICT-deskundige op de hoogte blijven en de kennis beheren om de beveiliging van de kritieke infrastructuur te verbeteren en een beter onderzoek in complexe dossiers te kunnen voeren

 • In kaart brengen van de dreigingen
 • Bijdragen aan een verbeterde beeldvorming
 • Bijstand in huiszoekingen in een informaticaomgeving
 • intelligence cybercrime ter beschikking stellen van onderzoekers
 • Voor specifieke dossiers een onderzoeksplan uitwerken en uitvoeren

Als projectmedewerker/projectleider meewerken aan projecten die te maken hebben met kennis- en expertiseontwikkeling van de doelgroep om de implementatie of verbetering van procedures, methodes of processen te ondersteunen

 • Samen met de Adviseur kenniscentrum een actieplan uitwerken om het basisniveau internetrecherche van de onderzoekers te ontwikkelen
 • Samen met de Adviseur kenniscentrum een actieplan uitwerken om een aantal onderzoekers naar een gevorded niveau internetrecherche te brengen
 • de voortgang van het project bewaken
 • Meewerken aan de evaluatie van de resultaten
 • uitwerken van een kennisdatabank

Als kennisbeheerder op de hoogte blijven van de laatste nieuwigheden om de kwaliteit te kunnen bieden die aan de eisen beantwoordt

 • Het lezen/zich op de houden van gespecialiseerde literatuur
 • Zelfstudie om zijn/haar technische kennis beter te ontwikkelen
 • Vulgariseren van kennis voor referentiepersonen

Als contactpersoon samenwerken met andere diensten actief binnen hetzelfde domein om de doelstellingen van de FGP te bereiken

 • Samenwerken rnet ADIV, VSSE
 • Bijdragen aan informatie-uitwisseling onder andere nationale en internationale partners
 • Contacten rnet andere experten

Als bewaker van de veiligheid het verzekeren van de realisatie van de nodige procedures en middelen m.b.t. het veiligheidsbeleid om alle soorten gegevens te beschermen tegen hardware, software- en andere problemen

 • Actief meewerken aan de uitwerking en uitvoering van de DRPs (digster recovery plan)  coôrdinatie met exteme diensten
 • Uitvoeren van stresstests
 • Bijstaan veiligheidsoficier en de adviseur organisatie- en risicobeheer in IT-gerelateerde dossiers
 • Opstellen IT-policy voor de eenheid

Als coôrdinator de investeringen Research en Development geleverd door de verschillende teams binnen het RCCU op elkaar afstemmen

 • Afstemmen van de competentieontwikkeling van de onderzoekers op de doelstellingen inzake expertiseopbouw binnen de afdeling
 • Afstemmen met de budgetaire van de eenheid
 • Noden aan IT-infrastructuur in kaart brengen
 • Materiaaldosjers voorbereiden
Gewenst profiel
 • Organisatie - Niv.: GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
 • Steun bij operabonele opdrachten - Niv.: BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of origirele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondememen binnen de beschikbare termijnen (SMART),
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag

 • Adviseren - Gericht advis geven aan anderen binnen en buiten organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houdend met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling.Gegevens en inddenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernome acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie : Samenstelling later te bepalen

Wervingsreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
VAN RAEMDONCK
Voornaam
Danny
Functie
Commissaire - Service Juridique
E-mail
danny.vanraemdonck@police.belgium.eu
Telefoon
02/223.60.45
Korps/directie/dienst
Police Judicaire de Bruxelles - Politique et Contrôle de Gestion