Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A31) - Adviseur ICT - Digitaal Expert & Nationaal Projectmanager - A3

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4022 N 21 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7403 - Fgp Limburg - Operationele Steun
Werkplaats
Luikersteenweg 228
3500 Hasselt
Provincie
Limburg
Niveau
ICT-adviseur (A31)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

MASTER ICT

Vereiste ervaring

Een ervaring van 4 tot 6 jaar is vereist.

Video
Voorstelling korps/directie/dienst

De Federale Gerechtelijke Politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), deze opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door gerechtelijke expertise en gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

De gedeconcentreerde gerechtelijke politie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en -technieken.

Functiebeschrijving

De misdaad evolueert, net zoals de Federale Gerechtelijke Politie: het onderscheppen en ontcijferen van allerlei soorten gegevens, het analyseren ervan met behulp van geavanceerde systemen, het dagelijks aanleveren van inhoud die kan worden gebruikt in verschillende onderzoeken, het garanderen van de optimale werking van onze netwerken...

Wilt u een ethische en sociale dimensie geven aan uw loopbaan?

Wij zijn op zoek naar deskundigen om onze teams te versterken op vlak van data science, financiële criminaliteit, analyse van criminele informatie, ontcijfering van bewijsmateriaal en infiltratie in digitale netwerken.

Heb jij een passie voor technologie en wil je je talenten inzetten samen met een gedreven team? Wil je met ons meewerken aan het succes van grootschalige operaties? Dan moeten we mekaar ontmoeten!

De FGP Limburg zoekt een Adviseur ICT - Digitaal Expert & Nationaal Projectmanager - Klasse A3

Wat ga je doen?

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners, om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuze te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken

- Dossiers of situaties vanuit een technisch oogpunt analyseren.

- Technische begrippen met elkaar in overeenstemming brengen.

- Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.

- De obstakels van een methode vastellen en alternatieven voorstellen.

- Benchmarken met gelijkaardige organisaties.

- Een problematiek analyseren aan de hand van een SWOT-analyse.

- Ontwerpen van beslissingen voorbereiden die vallen binnen zijn activiteitsdomein.

- Supervisie uitoefenen over werkgroepen.

- Het analyseren en synthetiseren van de relevante (al dan niet wetenschappelijke) literatuur en het opvolgen van trends binnen zijn/haar activiteitendomein.

- Het opvolgen van maatschappelijke, beleids- en beheersmatige tendensen en ontwikkelingen.

- Zijn/haar kennisniveau onderhouden met aandacht voor de nieuwste evoluties op vlak van innovatie.

- Instaan voor het detecteren en uitwisselen van goede praktijken.

- Deelnemen aan opleidingen en seminaries die nuttig zijn op het activiteitendomein.

- Innoverende oplossingen voorstellen aan de overheid en bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

- Projecten coördineren en/of aansturen ten voordelen van de directie.

- ...

Als Analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Voorbeelden van taken

- Kritische analyses van de werking van de processen maken.

- De processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie.

- Analyseren van cyber- en digitaal forensische vraagstukken en formuleren van oplossingen.

Als Procesbeheerder zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen.

Voorbeelden van taken

- Opstellen/optimaliseren van processen en het uitdragen van gevalideerde resultaten.

- Erop toezien dat de verantwoordelijkheden van elk personeelslid van de entiteit gekend zijn en worden opgenomen.

- De verschillende stappen van een proces uitwerken.

- Nakijken of de verschillende stappen van een proces correct worden uitgevoerd en kunnen worden geoptimaliseerd.

- Erop toezien dat de verantwoordelijken van elk personeelslid van de entiteit gekend zijn en worden opgenomen.

- Ondersteuning bieden aan de indiener om zijn behoefte of idee beter te gaan definiëren, alsook bijdragen aan een actieve idea generation.

- Gericht ketenpartners informeren omtrent gerealiseerde processen.

Als omkaderend personeel de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken

- De medewerkers concrete instructies of opdrachten geven.

- De taken verdelen onder de leden van de ploeg.

- Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig.

- Een planning opstellen en deze aanpassen in functie van onvoorziene situaties.

Als ploegverantwoordelijke de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en contructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken

- De behoeften op het vlak van ontwikkeling van de medewerkers vaststellen en aangepaste acties voorstellen.

- De nieuwe medewerkers begeleiden om zich te integreren in het team en nieuwe taken aan te leren.

- Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers.

- Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team.

Als vertegenwoordiger op een professionele manier de conacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te verzorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken

- Het standpunt van de hiërarchie meedelen/verdedigen tijdens werkgroepen.

- Aanwezig zijn op de geschikte fora.

- Als technisch deskundige met de juiste diensten, academische partners of bedrijven contacten onderhouden om bij nieuwe projecten een snel en accuraat antwoord te kunnen geven naar haalbaarheid en implicaties.

- Als technisch deskundige tijdens overleg, de aanvraag/project op een constructief kritische manier bestuderen naar haalbaarheid, kosten, meerwaarde tov commerciële oplossingen, etc.

Gewenst profiel

Kennis:

- Politionele organisatie - Niv. gevorderd

- Strategie en beleid - Niv. gevorderd

- Ondersteuning van de werking - Niv. gevorderd

- Steun bij operationele opdrachten - Niv. basis

- Opdrachten van politie - Niv. basis

Praktische kennis:

Inzicht in de organisatie - bepalen en begrijpen van beleidsparameters met het oog op het optimaliseren van processen in gans de organisatie. Er een brede kijk op na houden over departementen heen en ontwikkelingen over de omgeving.

De corebusiness beheren - de procedures en structuren van de organisatie of de dienst ontwikkelen en opzetten. De nodige veranderingen invoeren en coördineren afhankelijk van de omstandigheden. De processen opvolgen en beheren.

Motiveren - anderen erkennen en waarderen voor hun inzet, de eigen leiderschapsstijl aan hen aanpassen en de juiste verantwoordelijkheden aan de juiste personen toevertrouwen om het functioneren van het team te bevorderen.

Verwacht gedrag:

Relaties leggen - het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.

Klantgericht optreden - rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Beïnvloeden - een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

Organisatiebetrokkenheid - de maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

Zichzelf ontwikkelen - de eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview en schriftelijke proef.

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Extra aanbod
Het geïndexeerd bruto beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A33: 67.690,08 €
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Vandepaer
Voornaam
Kris
Functie
Gerechtelijk directeur
Telefoon
011/287.400
Korps/directie/dienst
FGP Limburg