Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A21) - Adviseur - Diensthoofd Opleiding

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4016 T 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5341 - Zuid
Werkplaats
Demosthenesstraat 36
1070 Anderlecht
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale Politiezone "Zuid" (Anderlecht-Sint Gilis-Vorst)

Functiebeschrijving
 • Leidt en beheert zijn/haar dienst, waarvan de taken omschreven zijn in de Algemene Organisatie van het PolitieKorps (AOPK), volgens de strategie die door de de directie HR vastgesteld is, in overeenstemming met de ''missies, visies en waarden'' van de politiezone en in een geest van optimale kwaliteit
 • Legt regelmatig rekenschap af aan de directie HR
 • Is verantwoordelijk voor het intern personeelsbeheer van zijn/haar dienst en controleert het verrichte werk
 • Ontwikkelt zijn/haar kennis en houdt zich op de hoogte van de materies binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein
 • Kan vormingen geven en informeert het personeel inzake materies binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein en laat zijn/haar collega's genieten van zijn/haar expertise
 • Is de referentiepersoon, binnen zijn/haar domein, voor de andere directies en diensten
 • Neemt, voor wat betreft zijn/haar materie, actief deel aan de algemene informatiecyclus zoals deze vastgesteld is in de politiezone
 • Is verantwoordelijk voor de vorming van zijn/haar medewerkers in zijn/haar domein en meldt alle bijzondere noden inzake vorming aan de directie HR
 • Is verantwoordelijk voor zijn/haar vorming en meldt alle noden inzake vorming aan de directie HR
 • Is verantwoordelijk voor en voert elke opdracht uit die hem/haar door de directie HR wordt opgelegd en die kadert binnen zijn/haar competentiedomein
 • Neemt deel aan het proces van evaluatie met betrekking tot de leden van zijn/haar dienst volgens het intern evaluatierooster, opgesteld door de zonale autoriteit
 • Stelt de interne instructies, waarvan het onderwerp binnen zijn competentiedomein valt, op of laat deze, onder zijn/haar verantwoordelijkheid, door zijn/haar medewerkers opstellen
 • Is verantwoordelijk voor de verspreiding van interne instructies en andere richtlijnen binnen zijn/haar dienst
 • Vervult zijn/haar taken in een geest van collegialiteit, efficientie en effectiviteit
 • Analyseert en formuleert voorstellen aan de directie HR betreffende zijn/haar activiteitendomein
 • Draagt bij tot de opstelling van specifieke procedures binnen het werkterrein van zijn/haar directie
 • Kan actief deelnemen aan de strategische keuzes binnen zijn/haar activiteitendomein
 • Onderhoudt goede contacten met zowel interne als externe partners
 • Kan bijdragen aan de uitvoering/opvolging van de prioriteiten vastgesteld binnen het Zonaal Veiligheidsplan binnen het kader van zijn/haar bevoegdheidsdomein
 • Organiseert interne opleidingen, opgedragen/geselecteerd door de Korpschef
 • Stelt een opleidingsplan op, houdt een opleidingsinventaris bij voor ieder personeelslid en voorziet tijdig de nodige opleidingen
 • Ziet toe op de naleving van de wettelijke voorschriften inzake verplichte opleidingen (GPI 48, baremische opleidingen, ...)
 • Verzekert het contact met de politiescholen en andere opleidingscentra
 • Coördineert externe opleidingen
 • Verzekert het beheer van de bewapening van het politiekorps en de schietstanden
 • Verzekert het beheer van de individuele, collectieve en specifieke bewapening van het politiekorps alsook de voorraad in munitie en de studie van iedere desbetreffende problematiek
 • Verzekert de bevoorrading in wapenuitrusting bestemd voor het operationeel personeel (holsters, reserveladers, handboeien, traangassprays, ...)
 • Stelt de technische lastenboeken op bestemd voor de aankoop van wapenuitrusting
 • Verzekert het technisch onderzoek en stelt de nodige rapporten op met betrekking tot schietincidenten
 • Verzekert de opleiding en voert testen uit met betrekking tot de rijvaardigheid met politievoertuigen
 • Organiseert opleidingen, uiteenzettingen, demonstraties of ontmoetingen op verzoek van interne/externe diensten of derden
 • Detecteert de noden inzake opleidingen en organiseert de noodzakelijke opleidingen
 • Selecteert gespecialiseerde kandidaten inzake geweldsbeheersing
 • Zetelt in de gewestelijke opleidingskruispunt
 • Selecteert de geschikte opleiders voor interne opleidingen
Gewenst profiel

In staat zijn het politiekorps te vertegenwoordigen binnen zijn/haar domein
-   Een vlot contact hebben met het publiek, het personeel, de andere directies en de overheden
-   Beschikken over een bekwaamheid tot interne en externe communicatie
-   Blijk geven van grote beschikbaarheid en flexibiliteit in functie van de te beheren gebeurtenissen
-   Blijk geven van natuurlijk leiderschap
-   Integer zijn
-   Discreet zijn
-   Een open geest hebben
-   Zin hebben voor organisatie en verantwoordelijkheid
-   Prioriteiten kunnen definiëren
-   In staat zijn projecten te bedenken en tot een goed einde te brengen
-   In staat zijn een voorbeeldfunctie te vervullen omtrent de missie, visie en waarden van de politiezone
-   Medewerkers kunnen motiveren, opvolgen en coachen
-   Over een goede verbale en schriftelijke communicatie beschikken
-   In staat zijn problemen te definiëren en mogelijke oplossingen te formuleren
-   In staat zijn proactief te werken
-   Creatief en innovatief zijn ​

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview door een selectiecommissie

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Informatie

Naam
Evenepoel
Voornaam
Patrick
Functie
1ste Hoofdcommissaris - Directeur Interne Beheer
E-mail
patrick.evenepoel@police.belgium.eu
Telefoon
02/559.81.18
Korps/directie/dienst
Zone "Zuid"