Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1 - Adviseur - Dienst Infrastructuur

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4014 T 20 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5341 - Zuid
Werkplaats
Demosthenesstraat 36
1070 Anderlecht
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
A1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Een masterdiploma hebben.

Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Zuid - Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis

Functiebeschrijving
 • Werkt actief mee aan de goede uitvoering van de opdrachten van zijn/haar dienst, volgens de richtlijnen uitgewerkt door de leidinggevende, in een geest van optimale kwaliteit 

 • Kan aangeduid worden als coördinator  

 • Legt regelmatig rekenschap af bij de leidinggevende 

 • Ontwikkelt zijn/haar kennis en houdt zich op de hoogte van de materies binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein  

 • Kan vormingen geven en informeert het personeel inzake materies binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein   

 • Is verantwoordelijk voor zijn/haar vorming en meldt alle bijzondere noden inzake vorming aan de leidinggevende 

 • Is de referentiepersoon, binnen zijn/haar domein, voor de andere directies en diensten  

 • Is verantwoordelijk voor en voert elke opdracht uit die hem/haar door de leidinggevende wordt opgelegd en die kadert binnen zijn/haar competentiedomein   

 • Kan deelnemen aan de opstelling van interne instructies, waarvan het onderwerp binnen zijn competentiedomein valt 

 • Verleent directe steun aan de leidinggevende  

 • Vervult zijn/haar taken in een geest van collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit  

 • Analyseert en formuleert voorstellen aan de leidinggevende betreffende zijn/haar activiteitendomein  

 • Onderhoudt goede contacten met zowel interne als externe partners  

 • Kan, indien nodig en in een geest van polyvalentie, ook andere taken uitvoeren  

 • Kan indien nodig Bereikbaar en Terugroepbaar zijn  

 • Indien er voor de functie een brevet vereist is, beschikken over het brevet of bereid zijn het te behalen binnen een redelijke termijn 

Gewenst profiel

VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES  

 • In staat zijn het politiekorps te vertegenwoordigen binnen zijn/haar domein  

 • Een vlot contact hebben met het publiek, het personeel, de andere directies en de overheden  

 • Beschikken over een bekwaamheid tot interne en externe communicatie (mondeling en schriftelijk)  

 • Blijk geven van grote beschikbaarheid en flexibiliteit in functie van de te beheren gebeurtenissen  

 • Blijk geven van integriteit  

 • Blijk geven van discretie  

 • Een open geest hebben  

 • Zin hebben voor organisatie en verantwoordelijkheid  

 • Prioriteiten kunnen definiëren  

 • In staat zijn projecten te definiëren, uit te werken, te implementeren en te evalueren  

 • In staat zijn een voorbeeldfunctie te vervullen omtrent de missie, visie en waarden van de politiezone  

 • Medewerkers kunnen motiveren, opvolgen en coachen  

 • In staat zijn problemen te definiëren en mogelijke oplossingen te formuleren  

 • In staat zijn proactief te werken  

 • Creatief en innovatief zijn  

VEREISTE KENNIS    

 • Goede kennis hebben van de organisatie van het politiekorps  

 • Over een goede praktische kennis en ervaring beschikken in zijn/haar domein  

 • Goede kennis hebben van projectmanagement  

 • Toepassen van de verworven kennis inzake wetgeving, reglementering en procedures  

 • Goede kennis hebben inzake digitale communicatie en Microsoft Office  

 • Goede kennis hebben van de deontologische code en deze in praktijk toepassen   

 • Voldoende kennis van het frans  

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Een eerste selectie op basis van CV.

Voor de weerhouden kandidaten zal er een selectiecommissie worden georganiseerd.  

Wervingsreserve : 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

E-mail
zpz.midi-zuid.coaching@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
Dienst Coaching