Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A2 - Adviseur - afdelingshoofd HRM

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4010 N 20 04
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5371 - Lommel
Werkplaats
Dorp 57
3920 Lommel
Provincie
Limburg
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisatie (Dringende externe werving)
Niveau
A2
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dan ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen. 

 

Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een masterdiploma, pluspunt Criminologische wetenschappen.

Vereiste ervaring

minimum 2 jaar ervaring

Maximum aantal inschrijvingen
10
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Lommel

Dorp 57

3920 Lommel

Dit betreft een aanwerving in het kader van een dringende externe werving. De kandidaat krijgt een contract voor maximaal 12 maanden. Deze vacature zal na de indiensttreding gepubliceerd worden in de eerst volgende mobiliteitscyclus.

Functiebeschrijving

Algemene functiebeschrijving
Het betreft een ambt in voltijdse betrekking.

Oefent een dubbele functie uit: nl. stafmedewerker en diensthoofd administratie. Als stafmedewerker: het administratief, juridisch en dossier-inhoudelijk ondersteunen van de korpschef Als diensthoofd: leiding, coördinatie en organisatie van de afdeling administratie

 1. Als stafmedewerker:

Beleidsadviserende taken:

 • Administratief, juridisch en dossier-inhoudelijk ondersteunen van de korpschef;
 • Algemene opvolging van de wetgeving die van belang is voor de politiezone en de korpschef en het bestuur hierover informeren;
 • Voorbereiding en afwerking van beslissingen voor het schepencollege en de gemeenteraad;
 • Medewerking bij de opmaak van ontwerp-beleidsnota, opmaak zonaal veiligheidsplan, begeleiding van uitvoering en evaluatie van de beleidsnota over die punten die niet behoren tot een welbepaalde dienst van de politiezone;

Uitvoerende taken:

 • Instuderen, uitwerken en bespreken van alle (nieuwe) opdrachten die aan de politiezone worden toebedeeld en dit op verzoek van de korpschef;
 • Beheer van belangrijke dossiers/projecten indien wenselijken/of noodzakelijk en dit op vraag van de korpschef;
 • Via de korpschef als aanspreekpunt fungeren met betrekking tot dossiers die niet aan één bepaalde dienst van de politiezone zijn toevertrouwd;
 • Overleg met interne en externe diensten bij behandeling van dossiers;
 • Ondersteuning van de korpschef bij de behandeling van juridische dossiers en opstellen van beperkte juridische adviezen;
 • Op verzoek van de korpschef aanwezig zijn op politiecollege, politieraad, officierenoverleg en werkvergaderingen indien nodig;

Controlerende taken:

 • Opvolgen van de uitvoering van de genomen beslissingen van de toegewezen dossiers.

2. Als diensthoofd administratie:

Leidinggevende taken:

 • Heeft de leiding over het dagelijks verloop van al de facetten van de administratie welke verband houden met de politiezone en zorgt voor een dynamisch management voor deze dienst;
 • Heeft de leiding over het personeel tewerkgesteld in deze dienst en zorgt voor een goed HR-management binnen zijn dienst;
 • Zorgt voor het concretiseren van het goedgekeurd algemeen personeelsbeleid in deze dienst;

Beleidsadviserende taken:

 • Medewerking bij opmaak zonaal veiligheidsplan, ontwerp-beleidsnota, begeleiding van uitvoering en evaluatie van de beleidsnota m.b.t. de administratie.

Uitvoerende taken:

 • Is de eindverantwoordelijke voor de organisatie, de coördinatie, de planning, de uitwerking en de resultaten van de dienst;
 • Is de eindverantwoordelijke voor een goed beheer en exploitatie van de infrastructuur.  Dit omvat o.m.: reserveringen, netheid en klein onderhoud van gebouwen en de onmiddellijke omgeving ervan, opstellen van allerhande overeenkomsten, onderhandelingen voeren met derden, marketing, promotie, public relations, …;
 • Bewaakt de kwaliteit, de kwantiteit (o.a. klantvriendelijkheid) van de geleverde prestaties
 • Fungeert als aanspreekpunt voor de administratie
 • Onderhoud van contacten met organisaties en instellingen die zich bezighouden met administratie, zowel binnen de politiezone (raden en commissies) als extern (VZW’s, verenigingen, openbare besturen, enz) of delegeert deze taak aan een medewerker;
 • Is op verzoek van de korpschef aanwezig op de politieraad, colleges, allerhande commissies en werkvergaderingen indien nodig;
 • Voorbereiding en afwerking van beslissingen voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad betreffende de dienst;
 • Maakt ontwerpbegroting en –wijziging op voor de dienst;
 • Eindverantwoordelijke voor aankoop van materiaal en alle benodigdheden nodig voor de goede werking van de dienst.
   
Gewenst profiel

Vaardigheden en attitudes

1.M.b.t. de functie: 

Individueel: 

o    Kan zelfstandig werken;
o    Kan besluitvaardig zijn in zijn/haar taakuitvoering;
o    Kan beschikbare tijd en middelen op rationele en efficiënte wijze gebruiken;
o    Kan zich aanpassen aan veranderende situaties, taken, mensen en culturen om zodoende efficiënt te blijven functioneren;
o    Kan organiseren en plannen op beperkte schaal;
o    Kan projecten opzetten en opvolgen;
o    Kan grootschalige activiteiten organiseren en leiden.

 

Kenvermogen: 

o    Kan nieuwe en relevante informatie in zich opnemen en toepassen;
o    Heeft een globaal inzicht in de gehele werking van de lokale en federale politie;
o    Kan vaktechnische kennis toepassen;
o    Kan kennis verwerven en gebruiken van softwarepakketten;
o    Is bereid tot het volgen van interne en externe vormingssessies;
o    Kan problemen analyseren en oplossen;
o    Kan beleidsmatige problemen analyseren en beleidsadviezen terzake formuleren.
 

Werkaanpak:

o    Kan zich aan een hoog tempo en lang na elkaar inzetten wanneer dit noodzakelijk is;
o    Neemt initiatief;
o    Geeft blijk van een gemotiveerde werkhouding en is steeds actief en doelgericht bezig;
o    Geeft blijk van doorzettingsvermogen;
o    Kan een opgedragen taak nauwgezet uitvoeren.

Normgedrag:

o    Is integer, betrouwbaar, onkreukbaar en discreet;
o    Kan zich schikken naar de interne richtlijnen van het korps;
o    Kan interne onderrichtingen correct uitvoeren;
o    Is ordelijk, correct en consequent;
o    Voelt zich verbonden met de dienst;
o    Is speciaal gemotiveerd en contacten met het publiek teneinde het positief imago van de politiële diensten te bevorderen;
o    Kan zijn/haar verantwoordelijkheid nemen.
 

2. Sociaal gedrag:

Communicatie:

o    Beheerst de Nederlandse taal, mondeling en schriftelijk;
o    Beschikt over de nodige communicatievaardigheden;
o    Kan interne communicatie stimuleren.
 

Groepsgedrag:

o    Kan in teamverband werken;
o    Functioneert continu als volwaardig groepslid;
o    Kan de nodige flexibiliteit aan de dag leggen;
o    Kan de teamgeest bevorderen.
 

Sensitiviteit:

o    Is stressbestendig;
o    Is omgevingsbewust;
o    Heeft hoge sociale contactvaardigheid (bij bemiddeling en conflicthantering)
o    Is klantvriendelijk, hulpvaardig en tactvol;
o    Is diplomatisch en empatisch ingesteld.

 

3.Leiding geven
 

    Kan medewerkers motiveren, stimuleren en ondersteunen;
    Bezit leidinggevende kwaliteiten op uitvoerend niveau;
    Kan leiding even in kleine en grootschalige crisissituaties;
    Beheerst vergadertechnieken;
    Kan functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren;
    Beheerst managementstechnieken
 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie zal gebeuren aan de hand van een interview met een plaatselijke selectiecommissie. 

 

Dringende externe werving.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Informatie

Naam
Truyens
Voornaam
Katrien
Functie
HRM
E-mail
katrien.truyens@police.belgium
Telefoon
011/399 861
Korps/directie/dienst
PZ LOMMEL