Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Boekhouder (B1D) - Accountants Ecofin/ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5027 N 21 11
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
7314 - Federale Gerechtelijke Politie Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie
Antwerpen
Niveau
Boekhouder (B1D)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Bachelordiploma Bedrijfsmanagement: Accountancy fiscaliteit of gelijkwaardig

Video
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De Consulent Boekhouder, die daartoe aangeworven en opgeleid is, levert in hoofdzaak een gespecialiseerde ecofinsteun aan ICT- en cyberonderzoeken.

Hij werkt met grote databestanden.

Functiebeschrijving

Als dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • de rol van chef van het onderzoek opnemen in de gerechtelijke dossiers die hem door zijn hiërarchie worden toevertrouwd, onder leiding van de bevoegde magistraat voor wie hij eveneens optreedt als technisch adviseur
 • instaan voor de opvolging van de lopende opdrachten en aanvragen
 • verslag uitbrengen bij zijn hiërarchie en de magistraat over het verloop van het dossier
 • een onderzoeksplan uitwerken en up-to-date houden waarin rekening wordt gehouden met de richtlijnen en adviezen van de bevoegde magistraat. Dit plan ter beschikking stellen van zowel de magistraat als zijn hiërarchie, volgens de door de Dirjud vastgelegde modaliteiten in het kader van het management van de onderzoeken

Als actor belast met operationele steun steunopdrachten uitvoeren met behulp van specifieke kennis, middelen en/of technieken om de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten

 • steun leveren bij onderzoeken in het kader van economische, financiële en fiscale georganiseerde criminaliteit, overeenkomstig de principes van informatiegestuurde politiezorg
 • gespecialiseerde steun leveren aan de andere onderzoekers van de twee niveaus van politie, met name inzake de recuperatie van crimineel vermogen
 • steun leveren en overgaan tot de nodige analyses in het kader van onderzoeken in verband met ICT- en cybercriminaliteit

Als actor die actief gebruikmaakt van specifieke tactieken en technieken zijn kennis de specifieke tactieken en technieken verwerven, dagelijks toepassen, op peil houden en uitbreiden om voortdurend een onberispelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren.

 • de specifieke theoretische en informaticakennis (vbn. analyse van virtuele valutastromen, datastromen van online money brokers ontsluiten en analyseren,…) over de uitgeoefende discipline op peil houden en uitbreiden
 • de kwaliteit van het steunwerk op peil houden en ontwikkelen
 • geregelde betrekkingen uitbouwen, verbeteren en onderhouden met de externe diensten die gewoonlijk betrokken zijn bij bepaalde aspecten van de aanpak van het fenomeen waarin hij werkzaam is
 • zijn kennis, knowhow en ervaring in het domein waarin hij werkzaam is op autonome basis ontwikkelen, onderhouden en verbeteren
 • deelnemen aan nuttige opleidingen voor de aanpak van het fenomeen, met akkoord van de directie
 • actief deelnemen aan de specifieke werkgroepen die verband houden met de functie/materie
 • deelnemen aan de voorbereiding van gerechtelijke operaties (huiszoekingen) of voortgangsvergaderingen van onderzoeken teneinde aan specifieke vragen te beantwoorden

Als informatie-beheerder de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhocprocedures na te leven.

 • de informatie opzoeken in de verschillende gegevensbanken, informatiebronnen
 • de verzamelde gegevens analyseren
 • de informatie verspreiden, de hiërarchie en de magistraat informeren
 • de gebruikte middelen en de informatie bijhouden/updaten

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • dossiers die zijn toevertrouwd aan zijn dienst of situaties vanuit technische hoek analyseren
 • mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen
 • de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen
 • technische adviezen opstellen
 • regelmatige betrekkingen onderhouden met het centraal niveau, de onderzoekers van de andere Belgische (FedPol/LokPol) en zelfs buitenlandse eenheden, die betrokken zijn in de strijd tegen hetzelfde fenomeen (gemeenschappelijke versterking, uitwisseling van goede praktijken, …)
Gewenst profiel

Praktische kennis :

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

selectiecommissie

uitsluitende proef

wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €29255.76 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Indien u specifieke vragen zou hebben over de functie, kan u contact opnemen met de contactpersoon in de vacature.
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Vermeulen
Voornaam
Johan
Functie
Gerechtelijk commissaris
E-mail
johan.vermeulen@police.belgium.eu
Telefoon
014 55 95 75
Korps/directie/dienst
FGP Antwerpen