Aller au contenu principal
JobPol website banner

Conseiller-ICT (A31) - ICT adviseur Data scientist

Date limite d’inscription
Référence
S 4017 N 21 01
Type d’emploi
Statutair
Régime de travail
Voltijds (38 uur / week)
Nombre d’emplois vacants
1
Corps/direction/service
7314 - Federale Gerechtelijke Politie Arr Antwerpen
Lieu de travail
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Province
Antwerpen
Niveau
ICT-adviseur (A31)
Niveau d'études
2 cycli / univ. / Master
Conditions de diplôme

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Conditions de diplôme spécifiques

Master ICT

Een ervaring van 4 tot 6 jaar is vereist

 

 

Vidéo
Présentation corps/direction/service

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

De dienst Intelligence zorgt voor het geïntegreerd en dynamisch verzamelen en optimaal beheren binnen de FGP van operationele data en informatie en de verwerking hiervan tot operationeel bruikbare intelligence.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De data scientist maakt gebruik van bestaande tools of ontwikkelt zelf tools voor het automatisch doorzoeken of structureren van big data-bestanden. Door toepassing van technieken als text mining, topic-extraction, e-discovery en deep learning zorgt hij ervoor dat er verbanden kunnen worden gelegd die voor een mens nauwelijks handmatig te onderscheiden zijn.

Hij wordt ingezet in het kader van het nationaal project decrypting.

Description de la fonction
 1. Als Technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken

 • Conceptualiseren en realiseren van de software architectuur en databases voor het verwerken en inzichtelijk maken van grote data bestanden.
 • Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren.
 • Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
 • Deelnemen aan de technische realisatie van projecten.
 • Uitwisselen van expertise met (buitenlandse) afdelingen die werkzaam zijn in gelijkaardige domeinen.
 • Projecten coördineren en/of aansturen ten voordele van de directie.
 • De methoden, procedures en tools ontwikkelen, implementeren en uitvoeren.
 • Ontwerpen van beslissingen voorbereiden die vallen binnen zijn activiteitendomein.
 • Technische adviezen opstellen.
 • Op eigen initiatief het hem toevertrouwde domein opvolgen, met de steun van de structuur en de directie.
 1. Als Analist de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Voorbeelden van taken

 • De manier van werken analyseren vanuit een streven naar optimalisatie.
 • In het kader van die analyse voorstellen formuleren.
 • Kritische succesfactoren identificeren en melden om een professionele werking te kunnen garanderen.
 • Operationeel bruikbare patronen ontdekken in big-data bestanden.
 • ..
 1. Als Helpdesk technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Voorbeelden van taken

 • Het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet.
 • Als technisch deskundige de nodige antwoorden verstrekken of de verzoeker met de juiste persoon in contact brengen.
 • Technische ondersteuning/nazorg leveren voor de gebruikers van het resultaat van een project.
 • De gebruikers technisch ondersteunen.
 • De gebruikers opleiden.
Profil souhaité

Praktische kennis :

Inzicht in de organisatie - Bepalen en begrijpen van beleidsparameters met het oog op het optimaliseren van processen in gans de organisatie. Er een brede kijk op na houden over departementen heen en ontwikkelingen over de omgeving.

De corebusiness beheren - De procedures en structuren van de organisatie of de dienst ontwikkelen en opzetten. De nodige veranderingen invoeren en coördineren afhankelijk van de omstandigheden. De processen opvolgen en beheren.

Motiveren - Anderen erkennen en waarderen voor hun inzet, de eigen leiderschapsstijl aan hen aanpassen en de juiste verantwoordelijkheden aan de juiste personen toevertrouwen om het functioneren van het team te bevorderen.

Verwachte gedrag :

Relaties leggen  - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken,  een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Modalités de sélection dans l'unité

selectiecommissie

uitsluitende proef

wervingsreserve van 24 maanden

Notre offre
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Offre supplémentaire
Indien u specifieke vragen zou hebben over de functie, kan u contact opnemen met de contactpersoon in de vacature.
Information complémentaire
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Nom
Craps
Prénom
Lieve
Fonction
Waarnemend diensthoofd Intel
Email
Lieve.Craps@police.belgium.eu
Corps/direction/service
FGP Antwerpen