Direkt zum Inhalt
JobPol website banner

Ratgeber - Adviseur- Directie Strategie - Adviseur Politiebeleid

Anmeldefrist
Referenz
S 4207 T 18 01
Art der Beschäftigung
Statutair
Arbeitsregelung
Voltijds (38 uur / week)
Zahl der offenen Stellen
1
Korps/Direktion/Dienst
5341 - Zuid
Arbeitsplatz
Demosthenesstraat 36
1070 Anderlecht
Provinz
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stufe
Adviseur (A11)
Ausbildungsstand
2 cycli / univ. / Master
Diplomanforderungen

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vorstellung Korps/Direktion/Dienst

Lokale Poilitiezone "Zuid" (Anderlecht-Sint Gillis-Vorst)

Funktionsbeschreibung
 • werkt actief mee aan de goede uitvoering van de opdrachten die aan zijn/haar dienst worden toevertrouwd, volgens de richtlijnen uitgewerkt door de directeur in een geest van optimale kwaliteit

- ontwikkelt zijn/haar kennis en houdt zich op de hoogte van de materies binnen zijn bevoegdheidsdomein

- geeft, indien nodig, vormingen en informeert het personeel inzake materies binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein in samenspraak met zijn/haar directeur

- legt regelmatig rekenschap af bij zijn/haar directeur

- voert elke opdracht uit die hem/haar door de directeur en/of door de Korpschef wordt opgelegd en die kadert binnen zijn/haar competentiedomein

- vervult zijn/haar taken in een geest van collegialiteit, efficientie en effectiviteit

- is verantwoordelijk voor en coördineert op een autonome wijze, verschillende projecten inzake politiebeleid

- verzekert een actief overleg met betrokken partners betreffende de uit te werken projecten onder zijn/haar verantwoordelijkheid teneinde de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

- is verantwoordelijk voor de monitoring en opvolging van criminaliteitsfenomenen en verleent het nodige advies aan betrokken partners ingevolge specifieke vaststellingen betreffende waargenomen criminaliteitsfenomenen.

- draagt bij tot een optimalisatie van het veiligheidsbeleid door continue evaluatie van de aanpak van veiligheidsproblemen (efficiëntie en effectiviteit)

- is verantwoordelijk voor de monitoring en de opvolging van prestatie-indicatoren en voorziet het nodige advies aan betrokken partners inzake het interne organisatiebeheer

- beheert de verschillende databanken die gebruikt worden voor de monitoring en de opvolging van de criminaliteitsfenomenen en de prestatie-indicatoren

- detecteert en analyseert problemen op strategisch en tactisch niveau en hanteert hiervoor de technieken inzake ‘problem-solving

- doet voorstellen betreffende de aanpak van vastgestelde problemen op strategisch en tactisch niveau in samenwerking met betrokken partners

- formuleert voorstellen aan zijn/haar directeur inzake strategische en tactische ontwikkelingen zowel op intern als extern niveau

- onderhoudt goede professionele contacten met zowel interne als externe partners (organisaties die zich bezighouden met analyses, universiteiten, …)

- bereidt het Zonale Veiligheidsplan voor op basis van uitgevoerde analyses et vooropgestelde prioriteiten

- verzekert de opvolging van de actieplannen die uit het Zonale Veiligheidsplan voortvloeien

- draagt bij tot de ontwikkeling van strategische instrumenten die toelaten een optimaal politiebeleid uit te werken binnen de politiezone

- werkt mee aan de correcte implementatie van de strategische instrumenten binnen de politiezone

Gewünschtes Profil
 • bekwaam zijn om binnen zijn domein het politiekorps te vertegenwoordigen ;
 • een vlot contact hebben met het publiek, het personeel, de andere directies, de syndicaten en de overheden ;
 • beschikken over zin voor interne en externe communicatie ;
 • blijk geven van een grote beschikbaarheid in functie van de te beheren evenementen ;
 • blijk geven van integriteit ;
 • blijk geven van discretie ;
 • beschikken over een open geest ;
 • zin hebben voor organisatie en opnemen van verantwoordelijkheden ;
 • prioriteiten kunnen opsporen en formuleren ;
 • vermogen om, binnen zijn activiteitendomein, projecten te concipiëren en tot een goed einde te brengen ;
Leumundsmodalitäten der Zone

Interview door een selectiecommissie

Unser Angebot
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Informatie

Name
De Braekeleer
Vorname
Annabelle
Funktion
Directrice Strategie
Email
annabelle.debraekeleer@police.belgium.eu
Telefon
02/559.81.77
Korps/Direktion/Dienst
Zone "Zuid"