Direkt zum Inhalt
JobPol website banner

ICT-Berater (B1B) - Lid Devops - Computer Crime Unit Brussel

Anmeldefrist
Referenz
S 5033 T 21 01
Art der Beschäftigung
Statutair
Arbeitsregelung
Voltijds (38 uur / week)
Zahl der offenen Stellen
2
Korps/Direktion/Dienst
7430 - Fgp Brussel - Operationele Steun
Arbeitsplatz
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provinz
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stufe
ICT-consulent (B1B)
Ausbildungsstand
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomanforderungen

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen

 

 

Spezifische Diplomanforderungen

Bachelor met specialisatie in informatica. 

Vereiste ervaring

Aantoonbare ervaring is een pluspunt, maar geen vereiste. Une expérience avérée est un plus, mais pas une exigence.

Vorstellung Korps/Direktion/Dienst

De Federale Gerechtelijke Politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen. Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen. 

De gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP Brussel) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en – technieken. 

De RCCU levert operationele en forensische steun aan de onderzoeken op ICT-systemen, strijd tegen ICT-criminaliteit, internetfraude en recherche op het internet, krachtens de principes van informatiegestuurde politiezorg.

Funktionsbeschreibung

De misdaad evolueert, net zoals de Federale Gerechtelijke politie: het onderscheppen en ontcijferen van allerlei soorten gegevens, het analyseren ervan met behulp van geavanceerde systemen, het dagelijks aanleveren van inhoud die kan worden gebruikt in verschillende onderzoeken, het garanderen van de optimale werking van onze netwerken...

Wilt u een ethische en sociale dimensie geven aan uw loopbaan?

Wij zijn op zoek naar deskundigen om onze teams te versterken op vlak van data science, financiële criminaliteit, analyse van criminele informatie, ontcijfering van bewijsmateriaal en infiltratie in digitale netwerken.
Heb jij een passie voor technologie en wil je je talenten inzetten samen met een gedreven team? Wil je met ons meewerken aan het succes van grootschalige operaties? Dan moeten we mekaar ontmoeten!

 

De FGP Brussel is op zoek 2 consulenten ICT Devops.

De Consulent ICT, technisch deskundige DevOps, die daartoe aangeworven en opgeleid is, ontwikkelt technische oplossingen voor RCCU-onderzoekers om hen in staat te stellen zich volledig aan hun digitaal forensische en cyberdossiers te wijden. Hij bevordert de automatisering in de forensische keten waardoor hij het verschil kan maken in efficiëntie en speelt in op de (toekomstige) behoeften door operationele technische oplossingen te creëren en te implementeren. Hierbij zorgt hij voor de technologische bewaking van de toekomstige behoeften van de onderzoekers van de RCCU in het kader van de strategische visie van het F/RCCU-netwerk en de mogelijke ontwikkelingen die moeten worden bereikt. Hij wisselt ideeën uit met de andere RCCU's in het land om de nationale synergie te bevorderen.

Rollen

Technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren.
 • Technische begrippen met elkaar in overeenstemming brengen.
 • Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen.
 • Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
 • De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
 • Benchmarken met gelijkaardige organisaties.
 • Een problematiek analyseren aan de hand van een SWOT-analyse.
 • Op basis van stalen analyses en tests uitvoeren.
 • Technische adviezen opstellen.
 • Programmatie van software - full stack & scripting.
 • Zorgen voor een integratie in de bestaande ICT-oplossingen.
 • Op eigen intiatief het hem toevertrouwde domein opvolgen, met de steun van de structuur en de directie.

Ondersteuning informatica, taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

 • De toegangen tot de gegevensbanken creëren & beheren.
 • Het communicatiemateriaal installeren en onderhouden.
 • Bugfixing toepassen.

Helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

 • Het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet.
 • De bekende procedures voor probleemoplossing toepassen.
 • Een samenvatting van de verzoeken doorsturen naar de technische deskundigen.
 • Terugkoppelen naar verbeterprojecten.
Gewünschtes Profil

Praktische kennis

 • Integreren -  Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie. 
 • Problemen oplossen -  Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren. 
 • Ondersteunen -  Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag

 • Samenwerken -  Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren -  De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen -  De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen -  Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Klantgericht optreden -  Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden. 
Leumundsmodalitäten der Zone

Organisatie van één of meer (schriftelijke) testen met een uitsluitend karakter.

Interview​

Wervingsreserve: 24 maanden

Unser Angebot
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €30074.03 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Zusätzliches Angebot
Bijkomende toelage Brussels hoofdstedelijk Gewest (Min. €1165 - Max. €2330 belastbaar bedrag op jaarbasis)
Bijkomende toelage kennis tweede landstaal indien Selorbrevet ( € 3729 belastbaar op jaarbasis)
Bijkomende toelage kennis Engels (€932 belastbaar op jaarbasis)
Allocation complémentaire Région de Bruxelles-Capitale (Min. 1165 € - Max. 2330 € imposable sur base annuelle)
Allocation supplémentaire pour connaissance de la deuxième langue si brevet Selor ( 3729 € imposable sur base annuelle)
Allocation supplémentaire pour connaissance de l'anglais (932 € imposable sur base annuelle)
Zusätzliche Informationen
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Name
Van Raemdonck
Vorname
Danny
Funktion
Commissaris van politie - Beleid
Email
danny.vanraemdonck@police.belgium.eu
Telefon
02/223.93.45
Korps/Direktion/Dienst
FGP Brussel - PJF Bruxelles