Inspecteur van politie - de 3de proef: selectiegesprek met de selectiecommissie

Deze proef, die ongeveer één uur duurt, is een gesprek voor een jury (selectiecommissie). Tijdens dit gesprek worden vier kerncompetenties van de kandidaat voor de functie geëvalueerd en wordt, in voorkomend geval, nader ingegaan op de resultaten van het gedetailleerd onderzoek naar de antecedenten en de omgeving van de kandidaat. Bij de uitnodigingsbrief ter verschijning voor de commissie is een gedetailleerde toelichting gevoegd, die de kandidaat al toelaat te beoordelen wat van hem/haar zal worden verwacht.

Deze proef wordt voor de kandidaten-inspecteur in de verschillende politiescholen georganiseerd.

Na die proef wordt een advies voorbereid dat aan de deliberatiecommissie wordt voorgelegd en besproken.

De deliberatiecommissie beslist of de kandidaat-inspecteur al dan niet geschikt wordt verklaard voor het geheel van de selectieketting.

De beslissing wordt nadien door het diensthoofd van de Dienst Rekrutering en Selectie aan de kandidaat-inspecteur per brief meegedeeld.

 

 

Terug naar de selectieprocedure van inspecteur