De beoordeling van het voldoen aan de vereiste van het onberispelijk gedrag voor een kandidaat-politiemedewerker

Iemand die bij de politie wil werken, moet van onbesproken ofwel onberispelijk gedrag zijn. Kleinere overtredingen zoals een boete voor fout parkeren vormen doorgaans geen obstakel in de aannameprocedure.

Met het antecedentenonderzoek dat deel uitmaakt van de selectieprocedure gaan wij na of er bezwarende omstandigheden zijn.


Tip: Als kandidaat-politiemedewerker kunnen we je alvast de lectuur van de deontologische code van de politiediensten aanbevelen. Wens je nog iets meer duiding inzake waarden en normen binnen de politie, klik dan hier.

 

De bezwaren kunnen van die aard zijn dat het diensthoofd van de dienst Rekrutering en Selectie beslist een territoriale beperking op te leggen. Dit houdt in dat je na het volbrengen van de basisopleiding en zolang de beperking blijft bestaan, niet kan worden ingezet als inspecteur van politie voor een bepaalde regio (b.v. een verbod te worden ingezet in een bepaalde streek of een politiekorps van een bepaalde politiezone).

Deze beslissing word je per brief meegedeeld. Tegen deze beslissing kan een beroep worden aangetekend. Op straffe van onontvankelijkheid moet dit beroep, bij een ter post aangetekende brief, worden ingediend bij de Minister van binnenlandse zaken, Waterloolaan 76, 1000 BRUSSEL en dit binnen de zestien dagen na de kennisgeving van de beslissing.

 

Terug naar de selectieprocedure van inspecteur